Monthly Archives: agost 2021

Concurs fotos

9è Concurs fotogràfic de Festa Major

Des d’ara i fins al dia 26 a les 23:59h ja podeu publicar les fotografies per participar en el 9è Concurs d’Instagram de l’Agrupa.

Recordeu el hashtag: #fmsitgesABPS, enguany, totes les imatges hauran de mostrar algún element que visualitzi el que és una Festa Major amb mesures higièniques i de seguretat degut a la normativa sanitària vigent.
Bona Festa Major!

BASES LEGALS DEL CONCURS

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges, amb NIF G-58334582 i domicili social al Carrer d’en Bosc, 10-12, de Sitges, mitjançant les bases que a continuació es publiquen estableix les normes reguladores per les quals s’haurà de regir aquest concurs de fotografia a la plataforma Instagram.

—1 Objecte

El concurs fotogràfic de Festa Major de Sitges consisteix en la publicació de fotografies de la festa popular i folklòrica en honor al sant patró de la vila de Sitges amb l’etiqueta #fmsitgesABPS la plataforma Instagram. 

Les fotografies hauran d’estar fetes a Sitges i incloure un element diferenciador i identificable de la Festa Major de Sitges que ajudi a donar a conèixer els aspectes més rellevants de la festa. Enguany, totes les imatges hauran de mostrar algún element que visualitzi el que és una Festa Major amb mesures higièniques i de seguretat degut a la normativa sanitària vigent.

Del total de fotografies participants se’n farà una preselecció d’un màxim de 100. D’aquestes 100 fotografies preseleccionades un jurat – els membres que el formaran s’especifiquen en el punt 7 d’aquestes bases- en triarà 20 per fer una exposició a la seu de l’entitat, a falta de concretar les dates -informarem mitjançant les nostres xarxes socials. A més d’aquesta exposició, també hi haurà tres categories de premiats que es detallen en el punt 5 d’aquestes bases.

—2 Durada del concurs

El concurs s’iniciarà el 19 d’agost a les 17:30h i finalitzarà el dia 25 d’agost a les 23.59h (UCT+1). No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització del concurs ni tampoc fotografies publicades amb anterioritat a la data i hora d’inici del concurs.

—3 Forma de participació

La convocatòria i les bases d’aquest concurs es publicaran en català a la pàgina web de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges (www.agrupasitges.cat).

Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de:

- Penjar una fotografia d’elements diferenciadors i identificables de la Festa Major de Sitges d’enguany que mostri alguna mesura sanitària. És obligatori que la fotografia hagi estat feta a Sitges.

- Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc o l’acció fotografiats.

- Utilitzar l’etiqueta o hashtag #fmsitgesABPS, sens perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure. El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag #fmsitgesABPS implica el reconeixement, per part de l’autor, que la foto etiquetada està feta a Sitges.

- Preferiblement, ubicar geogràficament (geotag) la fotografia, tot i que les fotografies no ubicades geogràficament no quedaran excloses del concurs.

- Menció del compte a Instagram de @agrupasitges, tot i que les fotografies que no portin el comentari no quedaran excloses del concurs.

- Publicar la foto a la plataforma Instagram mitjançant el seu usuari.

No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges podrà publicar durant els dies del concurs a la seva pàgina de Facebook (http://www.facebook.com/agrupasitges), les fotografies que cregui oportunes per promoure el concurs.

— 4 Característiques de les fotografies

L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:

- Ha estat feta a Sitges.

- Inclou un element diferenciador i identificable de la Festa Major de Sitges amb alguna de les mesures de seguretat degut a la normativa sanitària vigent.

- Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.

- No conté ni fa referència a marques de tercers.

- No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge de Sitges, de la seva Festa Major, i de l’Agrupació de Balls Populars, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

—5 Premis

No hi ha premi en metàl·lic. Els premis seran en espècie i se’n diferenciaran 3 categories:

1r Premi: Sopar per a dues persones al Restaurant La Salseta + Col·lecció de polseres dels Diables de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges + DVD de documental “Sentiments de Festa” + Un llibre de la col·lecció “ La Tarlatana”

2n Premi: Sopar per a dues persones al Bar El Cable + Col·lecció de polseres dels Diables de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges + DVD de documental “Sentiments de Festa” + Un llibre de la col·lecció “ La Tarlatana”

3r Premi: Pack de cerveses La Sitgetana, col·lecció de polseres dels Diables de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges + DVD de documental “Sentiments de Festa” + Un llibre de la col·lecció “ La Tarlatana

S’informa que tots aquests premis també poden quedar deserts.

A més d’aquests 3 premis, les 20 fotografies finalistes seran seleccionades per formar part d’una exposició a la seu de l’entitat a mitjans de setembre -properament anunciarem les dates a les nostres xarxes socials-.

—6 Condicions de participació

6.1 Persones físiques.

Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 13 anys o més que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs. Aquesta norma afecta, entre altres, els membres de la Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges i les empreses patrocinadores i col·laboradores. El seu incompliment comporta la pèrdua immediata del premi aconseguit, si s’escau.

En els cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

6.2 Contingut de l’obra presentada.

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Agrupació de Balls Populars de Sitges del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones que apareixen fotografiades, amb total indemnitat per part de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

6.3 Acceptació de les bases

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

—7 Comitè organitzador i jurat

El comitè organitzador i el jurat està compost pels membres de la Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.

-Sra. Vinyet Esteban i Martinez, presidenta de l’ABPS

-Sr. Oleguer Font i Fullera, vicepresident de l’ABPS

-Sra. Maria Lluís i Alcázar, secretaria de l’ABPS

-Sr. Pol Arnau i Malet, vocal de l’ABPS

-Sra. Mónica Berlán i Micó, vocal de l’ABPS

- Sra. Diana Carbonell i Robles, vocal de l’ABPS

-Sra. Natàlia Hidalgo i Escolano, vocal de l’ABPS

-Sr. Fali Morillas i Villacañas, vocal de l’ABPS

-Sr. Carlos Olivares i Sánchez, vocal de l’ABPS

- Sr. Óscar Ortiz i Mirabent, vocal de l’ABPS

- Sr. Dani Piques i Ribalta, vocal de l’ABPS

- Sra. Núria Sales i Miret, vocal de l’ABPS

- Sr. Aarón Vidal i Díaz, vocal de l’ABPS

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

Com a secretari del jurat actuarà en Vinyet Esteban i Martínez, Presidenta de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges. La figura del secretari només podrà votar en cas d’empat 

El jurat tindrà la facultat de triar les 20 fotografies guanyadores entre la preselecció de 100 feta pel comitè organitzador, a més de triar entre aquestes 20, el 1r, 2n i 3r premi.

El jurat en la seva deliberació valorarà:

- La representativitat de la imatge presentada.

- La qualitat de la imatge presentada.

- L’originalitat de la imatge presentada.

Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables.

—8 Selecció de propostes guanyadores

8.1 Preselecció

El comitè organitzador de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges seleccionarà 100 fotografies entre totes les que compleixin els requisits de participació descrits en aquestes bases i es presentin entre el dia i hora d’inici i el dia i hora de finalització del concurs.

8.2 Selecció final

A mitjans de setembre, l’Agrupació de Balls Populars de Sitges es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant el perfil de la institució a Instagram (@agrupasitges) deixant un comentari a les fotografies guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes.

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i facilitar el seu nom, els cognoms, el número de telèfon i l’adreça postal. Requisits imprescindibles per fer efectiva l’entrega del premi.

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges es reserva el dret d’excloure de l’exposició les fotografies guanyadores dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans especificada.

La llista de guanyadors es publicarà a la pàgina web de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges (www.agrupasitges.cat ). 

—9 Propietat intel·lectual i industrial

El participants cedeixen expressament a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa la traducció i l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.

En conseqüència, l’Agrupació de Balls Populars de Sitges podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part dels participants de percebre cap compensació addicional.

9.1 Protecció de dades.

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.

9.2 Fur.

Per a tota qüestió de litigi que dimani d’aquesta promoció i de la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant l’Agrupació de Balls Populars de Sitges com els guanyadors o qualsevol altre participant, fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, i se sotmeten expressament als jutjats de Vilanova i la Geltrú i a la legislació de l’Estat Espanyol.


Sitges, a 19 d’agost de 2021

Agrupació de Balls Populars de Sitges

Concurs fotos