Tag Archives: Assemblea 2014

Xavier Salmerón i Carbonell és re-escollit com a President de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges

L’Entitat va celebrar el passat 12 de desembre al Palau del Rei Moro la seva Assemblea General de Socis que alhora fou electiva

Amb una assistència de més de seixanta socis i sòcies, l’Agrupació de Balls Populars de Sitges va celebrar, com fa anualment, la seva Assemblea Ordinària que alhora va ser electiva. La reunió es va desenvolupar de forma plàcida i primerament es va fer una lectura de la memòria d’activitats que l’entitat ha realitzat durant l’any 2014, destacant el projecte del documental de la Festa Major ‘Sitges, sentiments de Festa’ que va estrenar a l’abril i que s’han venut més de 800 dvd’s.

Tot seguit es va repassar l’estat de comptes de l’entitat, on el tresorer Dani Piques i Ribalta va anunciar que s’havia tancat l’exercici amb un dèficit de 1.697,24€, i uns ingressos pendents de 4.228,24€, convertint així l’exercici del 2014 amb un saldo positiu de 10.106,47€. Piques va ressaltar que la Junta té el compromís de realitzar activitats que beneficiïn el poble de Sitges i a la vegada divulgar la nostra cultura i folklore local sense haver de tancar en números vermells i no generar dèficit, tot i l’estancament d’ingressos provinents de les administracions públiques i la difícil tasca de vetllar i mantenir les instal·lacions municipals del Palau del Rei Moro.

Més crític va ser el punt de l’ordre del dia on es va explicar el procés que la Junta Directiva havia gestionat des de que va rebre la demanda on es denunciava l’Agrupació de Balls Populars de Sitges i al Llucifer del seu Ball de Diables per les contestacions d’aquest últim en els versos de les Festes Majors dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012. El President Xavier Salmerón explicà el risc d’una sentencia desfavorable als interessos de l’entitat i tots els intents que la seva Junta Directiva havia gestionat per tal d’arribar a un possible acord amb la part demandant i retirar així la demanda. Finalment, la Junta Directiva va portar a votació la possible expulsió de l’entitat del Llucifer per haver arribat a un pre-acord amb el demandant el mateix divendres que en cas de ser expulsat per assemblea, la part demandant retiraria la demanda. Per 45 vots en contra de l’expulsió, 17 a favor, i 2 abstencions, els socis reunits en assemblea van decidir no expulsar al Llucifer i per tant, anular el pre-acord de la Junta amb la part demandant i seguir endavant amb el procés judicial.

I arribà el moment de la renovació de càrrecs. L’única candidatura presentada fou aprovada per practica unanimitat amb dos abstencions i un vot en contra. Els nous càrrecs de la Junta Directiva són: President, Xavier Salmerón i Carbonell; Vicepresidenta, Loreto Baqués i Almirall; Tresorer, Daniel Piques i Ribalta; Secretària, Pepi Martínez i Font; Vocals, Adriana Matas i Casademont, Raquel Planas i Lluis, Maica Díez i Alcón, Pau Baqués i del Campo, Xavi Huete i Carreras, Serena Serra i Masó, Gabri González i Miret, Bàrbara Muntané i Urbano, Ramon Méndez i Cervera, Rosa Maria Nebleza i Raventós, Carme Comas i Domingo, i Joan Duran i Ferrer.

Xavier Salmerón i Carbonell ha estat el president de l’entitat en aquests dos últims anys. Prèviament havia estat membre de les dues juntes presidides per Joan Duran i Ferrer. Fins fa un any ha estat membre del Ball de la Moixiganga de Sitges i va ser en el seu dia, impulsor de l’Esplai de Lleure de l’ABPS. Actualment també es membre de la Comissió Municipal de Festa Major i Santa Tecla.

Xavier va manifestar que d’acord amb la candidatura presentada, s’han marcat un únic any de feina amb l’objectiu de resoldre la demanda judicial a l’Agrupació i analitzar de forma crítica, quin ha de ser el futur de l’entitat dins la festa i el món associatiu de la vila.

L’Assemblea finalitzà als volts de l’una de la matinada amb en el torn de precs i preguntes.

Foto Assemblea 2014

Convocatòria de l’Assemblea Ordinària i Electiva de Socis 2014 de l’ABPS

La Junta Directiva actual ha fet públic l’ordre del dia de l’Assemblea de Socis anual, mitjançant la convocatòria que s’ha enviat a tots els socis i sòcies de l’entitat i que rebran properament als seus domicilis.

La reunió, que també serà electiva, tindrà lloc el divendres 12 de desembre a les 21,30h en primera convocatòria i a les 22h en segona convocatòria a la seu de l’entitat, al Palau del Rei Moro, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea.
2. Lectura de les memòries d’activitats de les entitats amb seu al Palau.
3. Informe de les activitats de l’ABPS durant el 2014.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes
5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2015.
6. Relació d’altes i baixes socis.
7. Demanda a l’Agrupació pels versos del Ball de Diables.
8. Presentació de les candidatures i elecció de la Junta Directiva.
9. Torn obert de paraules.

Dins dels terminis establers, que la Junta ha notificat per tal que els socis i sòcies puguin presentar candidatures per presidir l’associació, l’única candidatura que s’ha presentat ha estat la que encapçala l’actual president Xavier Salmerón i que està formada pels següents socis:

Xavier Salmerón i Carbonell, President
Loreto Baqués i Almirall, Vicepresidenta
Daniel Piques i Ribalta, Tresorer
Pepi Martínez i Font, Secretària

Adriana Matas i Casademont, vocal
Raquel Planas i Lluis, vocal
Edu Sentís i Parelló, vocal
Maica Díez i Alcón, vocal
Pau Baqués i del Campo, vocal
Xavi Huete i Carreras, vocal
Serena Serra i Masó, vocal
Gabri González i Miret, vocal
Bàrbara Muntané i Urbano, vocal
Ramon Méndez i Cervera, vocal
Rosa Maria Nebleza i Raventós, vocal
Carme Comas i Domingo, vocal
Joan Duran i Ferrer, vocal

Xavier Salmerón ha volgut manifestar que d’acord amb la resta de l’equip directiu la idea inicial era no presentar de nou una candidatura. No obstant i això, les actuals circumstàncies marcades per la demanda judicial pendent encara de resoldre, han obligat a renovar el compromís d’aquesta junta amb l’entitat.

De fet, la nova candidatura s’ha marcat com objectiu resoldre aquest tema abans d’un any, i mentre això no es fa efectiu, analitzar de forma crítica, valorant i analitzant quin ha de ser el futur de l’entitat dins la festa i el món associatiu de la vila. És per això que alguns membres de la candidatura que provenen de l’actual junta ja han comunicat la seva intenció de dimitir un cop s’hagi resolt la demanda –ara per ara, continuen per ser conseqüents i solidaris amb les decisions adoptades fins ara pel conjunt de l’equip directiu- i les noves incorporacions serviran per aportar nous punts de vista al debat general relatiu al futur de l’Agrupació.

Per tant, l’única candidatura presentada es marca com a termini, si surt escollida, d’un any per aconseguir tots aquests propòsits. Passat aquest termini, el mateix Xavier Salmerón i la seva candidatura es comprometen a dimitir i possibilitar així un relleu sense cap tipus de llast i amb un esperit fundacional renovat als temps actuals.

Assemblea ABPS 2014

Convocada l’Assemblea de Socis de l’ABPS del 2014

La Junta Directiva presidida per Xavier Salmerón i Carbonell ha decidit convocar l’Assemblea General de Socis 2014 de caràcter ordinari, i que alhora serà electiva, pel pròxim divendres dia 12 de desembre de 2014 a les 21,30h en primera convocatòria.

Al ser una assemblea electiva, s’obre un termini per tal que tots aquells socis de l’entitat que vulguin presentar una candidatura per presidir l’Agrupació i formar part de la junta, ho puguin comunicar sempre per escrit a qualsevol membre de l’actual junta o per correu electrònic (info@agruapsitges.cat) abans del 20 de novembre de 2014. Passat aquest termini, es comunicarà i confirmarà a tots els socis l’ordre del dia de l’Assemblea ordinària electiva i s’anunciarà les candidatures presentades.

Per formar part de la junta directiva, segons els articles 4 i 5 dels estatuts de l’entitat, només cal que siguin majors de 16 anys amb una antiguitat de més d’un any com a soci, i que els socis entre 16 i 18 anys només podran ocupar vocalies.

L’actual junta directiva compleix així el seu mandat de dos anys tal com marquen els estatuts que ha de ser, després d’haver-se aprovat la seva candidatura a l’Assemblea de socis del 2012 per unanimitat.

Assemblea ABPS 2014