Blog

Concurs fotos

9è Concurs fotogràfic de Festa Major

Des d’ara i fins al dia 26 a les 23:59h ja podeu publicar les fotografies per participar en el 9è Concurs d’Instagram de l’Agrupa.

Recordeu el hashtag: #fmsitgesABPS, enguany, totes les imatges hauran de mostrar algún element que visualitzi el que és una Festa Major amb mesures higièniques i de seguretat degut a la normativa sanitària vigent.
Bona Festa Major!

BASES LEGALS DEL CONCURS

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges, amb NIF G-58334582 i domicili social al Carrer d’en Bosc, 10-12, de Sitges, mitjançant les bases que a continuació es publiquen estableix les normes reguladores per les quals s’haurà de regir aquest concurs de fotografia a la plataforma Instagram.

—1 Objecte

El concurs fotogràfic de Festa Major de Sitges consisteix en la publicació de fotografies de la festa popular i folklòrica en honor al sant patró de la vila de Sitges amb l’etiqueta #fmsitgesABPS la plataforma Instagram. 

Les fotografies hauran d’estar fetes a Sitges i incloure un element diferenciador i identificable de la Festa Major de Sitges que ajudi a donar a conèixer els aspectes més rellevants de la festa. Enguany, totes les imatges hauran de mostrar algún element que visualitzi el que és una Festa Major amb mesures higièniques i de seguretat degut a la normativa sanitària vigent.

Del total de fotografies participants se’n farà una preselecció d’un màxim de 100. D’aquestes 100 fotografies preseleccionades un jurat – els membres que el formaran s’especifiquen en el punt 7 d’aquestes bases- en triarà 20 per fer una exposició a la seu de l’entitat, a falta de concretar les dates -informarem mitjançant les nostres xarxes socials. A més d’aquesta exposició, també hi haurà tres categories de premiats que es detallen en el punt 5 d’aquestes bases.

—2 Durada del concurs

El concurs s’iniciarà el 19 d’agost a les 17:30h i finalitzarà el dia 25 d’agost a les 23.59h (UCT+1). No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització del concurs ni tampoc fotografies publicades amb anterioritat a la data i hora d’inici del concurs.

—3 Forma de participació

La convocatòria i les bases d’aquest concurs es publicaran en català a la pàgina web de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges (www.agrupasitges.cat).

Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de:

- Penjar una fotografia d’elements diferenciadors i identificables de la Festa Major de Sitges d’enguany que mostri alguna mesura sanitària. És obligatori que la fotografia hagi estat feta a Sitges.

- Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc o l’acció fotografiats.

- Utilitzar l’etiqueta o hashtag #fmsitgesABPS, sens perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure. El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag #fmsitgesABPS implica el reconeixement, per part de l’autor, que la foto etiquetada està feta a Sitges.

- Preferiblement, ubicar geogràficament (geotag) la fotografia, tot i que les fotografies no ubicades geogràficament no quedaran excloses del concurs.

- Menció del compte a Instagram de @agrupasitges, tot i que les fotografies que no portin el comentari no quedaran excloses del concurs.

- Publicar la foto a la plataforma Instagram mitjançant el seu usuari.

No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges podrà publicar durant els dies del concurs a la seva pàgina de Facebook (http://www.facebook.com/agrupasitges), les fotografies que cregui oportunes per promoure el concurs.

— 4 Característiques de les fotografies

L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:

- Ha estat feta a Sitges.

- Inclou un element diferenciador i identificable de la Festa Major de Sitges amb alguna de les mesures de seguretat degut a la normativa sanitària vigent.

- Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.

- No conté ni fa referència a marques de tercers.

- No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge de Sitges, de la seva Festa Major, i de l’Agrupació de Balls Populars, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

—5 Premis

No hi ha premi en metàl·lic. Els premis seran en espècie i se’n diferenciaran 3 categories:

1r Premi: Sopar per a dues persones al Restaurant La Salseta + Col·lecció de polseres dels Diables de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges + DVD de documental “Sentiments de Festa” + Un llibre de la col·lecció “ La Tarlatana”

2n Premi: Sopar per a dues persones al Bar El Cable + Col·lecció de polseres dels Diables de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges + DVD de documental “Sentiments de Festa” + Un llibre de la col·lecció “ La Tarlatana”

3r Premi: Pack de cerveses La Sitgetana, col·lecció de polseres dels Diables de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges + DVD de documental “Sentiments de Festa” + Un llibre de la col·lecció “ La Tarlatana

S’informa que tots aquests premis també poden quedar deserts.

A més d’aquests 3 premis, les 20 fotografies finalistes seran seleccionades per formar part d’una exposició a la seu de l’entitat a mitjans de setembre -properament anunciarem les dates a les nostres xarxes socials-.

—6 Condicions de participació

6.1 Persones físiques.

Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 13 anys o més que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs. Aquesta norma afecta, entre altres, els membres de la Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges i les empreses patrocinadores i col·laboradores. El seu incompliment comporta la pèrdua immediata del premi aconseguit, si s’escau.

En els cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

6.2 Contingut de l’obra presentada.

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Agrupació de Balls Populars de Sitges del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones que apareixen fotografiades, amb total indemnitat per part de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

6.3 Acceptació de les bases

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

—7 Comitè organitzador i jurat

El comitè organitzador i el jurat està compost pels membres de la Junta Directiva de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.

-Sra. Vinyet Esteban i Martinez, presidenta de l’ABPS

-Sr. Oleguer Font i Fullera, vicepresident de l’ABPS

-Sra. Maria Lluís i Alcázar, secretaria de l’ABPS

-Sr. Pol Arnau i Malet, vocal de l’ABPS

-Sra. Mónica Berlán i Micó, vocal de l’ABPS

- Sra. Diana Carbonell i Robles, vocal de l’ABPS

-Sra. Natàlia Hidalgo i Escolano, vocal de l’ABPS

-Sr. Fali Morillas i Villacañas, vocal de l’ABPS

-Sr. Carlos Olivares i Sánchez, vocal de l’ABPS

- Sr. Óscar Ortiz i Mirabent, vocal de l’ABPS

- Sr. Dani Piques i Ribalta, vocal de l’ABPS

- Sra. Núria Sales i Miret, vocal de l’ABPS

- Sr. Aarón Vidal i Díaz, vocal de l’ABPS

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

Com a secretari del jurat actuarà en Vinyet Esteban i Martínez, Presidenta de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges. La figura del secretari només podrà votar en cas d’empat 

El jurat tindrà la facultat de triar les 20 fotografies guanyadores entre la preselecció de 100 feta pel comitè organitzador, a més de triar entre aquestes 20, el 1r, 2n i 3r premi.

El jurat en la seva deliberació valorarà:

- La representativitat de la imatge presentada.

- La qualitat de la imatge presentada.

- L’originalitat de la imatge presentada.

Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables.

—8 Selecció de propostes guanyadores

8.1 Preselecció

El comitè organitzador de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges seleccionarà 100 fotografies entre totes les que compleixin els requisits de participació descrits en aquestes bases i es presentin entre el dia i hora d’inici i el dia i hora de finalització del concurs.

8.2 Selecció final

A mitjans de setembre, l’Agrupació de Balls Populars de Sitges es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant el perfil de la institució a Instagram (@agrupasitges) deixant un comentari a les fotografies guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes.

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i facilitar el seu nom, els cognoms, el número de telèfon i l’adreça postal. Requisits imprescindibles per fer efectiva l’entrega del premi.

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges es reserva el dret d’excloure de l’exposició les fotografies guanyadores dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans especificada.

La llista de guanyadors es publicarà a la pàgina web de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges (www.agrupasitges.cat ). 

—9 Propietat intel·lectual i industrial

El participants cedeixen expressament a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa la traducció i l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.

En conseqüència, l’Agrupació de Balls Populars de Sitges podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part dels participants de percebre cap compensació addicional.

9.1 Protecció de dades.

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.

9.2 Fur.

Per a tota qüestió de litigi que dimani d’aquesta promoció i de la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant l’Agrupació de Balls Populars de Sitges com els guanyadors o qualsevol altre participant, fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, i se sotmeten expressament als jutjats de Vilanova i la Geltrú i a la legislació de l’Estat Espanyol.


Sitges, a 19 d’agost de 2021

Agrupació de Balls Populars de Sitges

Concurs fotos

 

concurs instagram

8è Concurs fotogràfic de Festa Major a Instagram

Des d’ara i fins al dia 26 a les 23:59h ja podeu publicar les fotografies per participar en el 8è Concurs d’Instagram de l’Agrupa.

Recordeu el hashtag: #fmsitgesABPS, que les imatges han de ser de Festa Major de Sitges de qualsevol any i que en tingueu l’autoria.
Bona Festa Major!

BASES LEGALS DEL CONCURS

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges, amb NIF G-58334582 i domicili social al
Carrer d’en Bosc, 10-12, de Sitges, mitjançant les bases que a continuació es
publiquen estableix les normes reguladores per les quals s’haurà de regir aquest
concurs de fotografia a la plataforma Instagram.

—1 Objecte
El concurs fotogràfic de Festa Major de Sitges consisteix en la publicació de
fotografies de la festa popular i folklòrica en honor al sant patró de la vila de Sitges
amb l’etiqueta #fmsitgesABPS la plataforma Instagram.
Les fotografies hauran d’estar fetes a Sitges i incloure un element diferenciador i
identificable de la Festa Major de Sitges que ajudi a donar a conèixer els aspectes
més rellevants de la festa. Enguany, totes les imatges hauran de ser de festes
majors de Sitges passades, és a dir fotografies antigues, independement de
l’any.
Del total de fotografies participants se’n farà una preselecció d’un màxim de 100.
D’aquestes 100 fotografies preseleccionades un jurat – els membres que el formaran
s’especifiquen en el punt 7 d’aquestes bases- en triarà 20 per fer una exposició a la
seu de l’entitat, a falta de concretar les dates -informarem mitjançant les nostres
xarxes socials. A més d’aquesta exposició, també hi haurà tres categories de
premiats que es detallen en el punt 5 d’aquestes bases.

—2 Durada del concurs
El concurs s’iniciarà el 19 d’agost a les 19h i finalitzarà el dia 26 d’agost a les 23.59h
(UCT+1). No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l’hora de
finalització del concurs ni tampoc fotografies publicades amb anterioritat a la data i
hora d’inici del concurs.

—3 Forma de participació
La convocatòria i les bases d’aquest concurs es publicaran en català a la pàgina web
de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges (www.agrupasitges.cat).
Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil
públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).
Els participants hauran de:
– Penjar una fotografia d’elements diferenciadors i identificables de la Festa Major de
Sitges d’anys anteriors -fotografies antigues-. És obligatori que la fotografia hagi
estat feta a Sitges.

– Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc o l’acció
fotografiats.
– Utilitzar l’etiqueta o hashtag #fmsitgesABPS, sens perjudici d’altres etiquetes que
l’autor de la fotografia vulgui incloure. El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o
hashtag #fmsitgesABPS implica el reconeixement, per part de l’autor, que la foto
etiquetada està feta a Sitges.
– Preferiblement, ubicar geogràficament (geotag) la fotografia, tot i que les
fotografies no ubicades geogràficament no quedaran excloses del concurs.
– Menció del compte a Instagram de @agrupasitges, tot i que les fotografies que no
portin el comentari no quedaran excloses del concurs.
– Publicar la foto a la plataforma Instagram mitjançant el seu usuari.
No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en
compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.
L’Agrupació de Balls Populars de Sitges podrà publicar durant els dies del concurs a
la seva pàgina de Facebook (http://www.facebook.com/agrupasitges), les fotografies
que cregui oportunes per promoure el concurs.

— 4 Característiques de les fotografies
L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge
que:
– Ha estat feta a Sitges.
– Inclou un element diferenciador i identificable de la Festa Major de Sitges d’anys
anteriors.
– Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.
– No conté ni fa referència a marques de tercers.
– No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu,
incendiari o difamatori.
El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges
que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge de Sitges,
de la seva Festa Major, i de l’Agrupació de Balls Populars, així com aquelles que
siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol
altra condició o circumstància personal o social.

—5 Premis
No hi ha premi en metàl·lic. Els premis seran en espècie i se’n diferenciaran 3
categories:
1r Premi: Sopar per a dues persones al Restaurant La Salseta + Col·lecció de polseres
dels Diables de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges + DVD de documental
“Sentiments de Festa” + Un llibre de la col·lecció “ La Tarlatana”
2n Premi: Sopar per a dues persones al Bar El Cable + Col·lecció de polseres dels
Diables de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges + DVD de documental
“Sentiments de Festa” + Un llibre de la col·lecció “ La Tarlatana”

3r Premi: Col·lecció de polseres dels Diables de l’Agrupació de Balls Populars de
Sitges + DVD de documental “Sentiments de Festa” + Un llibre de la col·lecció “ La
Tarlatana
S’informa que tots aquests premis també poden quedar deserts.
A més d’aquests 3 premis, les 20 fotografies finalistes seran seleccionades per formar
part d’una exposició a la seu de l’entitat a mitjans de setembre -properament
anunciarem les dates a les nostres xarxes socials-.

—6 Condicions de participació
6.1 Persones físiques.
Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 13 anys
o més que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs.
Aquesta norma afecta, entre altres, els membres de la Junta Directiva de l’Agrupació
de Balls Populars de Sitges i les empreses patrocinadores i col·laboradores. El seu
incompliment comporta la pèrdua immediata del premi aconseguit, si s’escau.
En els cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica
que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.
6.2 Contingut de l’obra presentada.
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Agrupació de Balls Populars
de Sitges del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de
tercers.
Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets
d’imatge de les persones que apareixen fotografiades, amb total indemnitat per part
de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.
L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap
altre dret de tercers.
6.3 Acceptació de les bases
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com
la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

—7 Comitè organitzador i jurat
El comitè organitzador i el jurat està compost pels membres de la Junta Directiva de
l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.
-Sra. Vinyet Esteban i Martinez, presidenta de l’ABPS
-Sr. Oleguer Font i Fullera, vicepresident de l’ABPS
-Sra. Maria Lluís i Alcázar, secretaria de l’ABPS
-Sra. Mónica Berlán i Micó, vocal de l’ABPS
-Sra. Natàlia Hidalgo i Escolano, vocal de l’ABPS
-Sr. Fali Morillas i Villacañas,vocal de l’ABPS
– Sr. Óscar Ortiz i Mirabent, vocal de l’ABPS
– Sr. Dani Piques i Ribalta, vocal de l’ABPS

– Sra. Marta Planella i Nuñez, vocal de l’ABPS
– Sra. Núria Sales i Miret, vocal de l’ABPS
– Sr. Aarón Vidal i Díaz, vocal de l’ABPS
El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les
fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts
en aquestes bases.
Com a secretari del jurat actuarà en Vinyet Esteban i Martínez, Presidenta de
l’Agrupació de Balls Populars de Sitges. La figura del secretari només podrà votar en
cas d’empat
El jurat tindrà la facultat de triar les 20 fotografies guanyadores entre la preselecció
de 100 feta pel comitè organitzador, a més de triar entre aquestes 20, el 1r, 2n i 3r
premi.
El jurat en la seva deliberació valorarà:
– La representativitat de la imatge presentada.
– La qualitat de la imatge presentada.
– L’originalitat de la imatge presentada.
Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables.

—8 Selecció de propostes guanyadores
8.1 Preselecció
El comitè organitzador de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges seleccionarà 100
fotografies entre totes les que compleixin els requisits de participació descrits en
aquestes bases i es presentin entre el dia i hora d’inici i el dia i hora de finalització del
concurs.
8.2 Selecció final
A mitjans de setembre, l’Agrupació de Balls Populars de Sitges es posarà en
contacte amb els guanyadors mitjançant el perfil de la institució a Instagram
(@agrupasitges) deixant un comentari a les fotografies guanyadores, i/o mitjançant
les vies al seu abast i que consideri oportunes.
L’Agrupació de Balls Populars de Sitges donarà instruccions als guanyadors per
posar-se en contacte i facilitar el seu nom, els cognoms, el número de telèfon i
l’adreça postal. Requisits imprescindibles per fer efectiva l’entrega del premi.
L’Agrupació de Balls Populars de Sitges es reserva el dret d’excloure de l’exposició les
fotografies guanyadores dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i
obtenir la informació abans especificada.
La llista de guanyadors es publicarà a la pàgina web de l’Agrupació de Balls Populars
de Sitges (www.agrupasitges.cat ).

—9 Propietat intel·lectual i industrial
El participants cedeixen expressament a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges,
amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de
vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació
de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de
conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a
la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar
d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de
naturalesa anàloga pròpies de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial,
permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de
distribució; el dret de transformació, inclosa la traducció i l’adaptació o qualsevol
altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports
presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que
es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i
entorns 2.0.
En conseqüència, l’Agrupació de Balls Populars de Sitges podrà utilitzar i cedir, en
tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap
limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part dels
participants de percebre cap compensació addicional.
9.1 Protecció de dades.
L’Agrupació de Balls Populars de Sitges respectarà en tot moment la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei
orgànica 15/1999, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei.
9.2 Fur.
Per a tota qüestió de litigi que dimani d’aquesta promoció i de la interpretació i/o
aplicació d’aquestes bases, tant l’Agrupació de Balls Populars de Sitges com els
guanyadors o qualsevol altre participant, fan expressa renúncia a qualsevol fur que
pogués correspondre’ls, i se sotmeten expressament als jutjats de Vilanova i la Geltrú
i a la legislació de l’Estat Espanyol.

Sitges, a 19 d’agost de 2020
Agrupació de Balls Populars de Sitges

concurs instagram

Els Jocs Florals arriben a l’Agrupa

ABPS_JocsFloralsPRESENTA’T AL CONCURS, TREU EL POETA QUE PORTES DINS.

BASES:

 • Podrà presentar-se a concurs qualsevol persona major de 16 anys. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
 • Els poemes tindran una extensió màxima de quaranta versos, que siguin originals, inèdits i de temàtica lliure.
 • Cada participant podrà presentar només una obra, signada amb un pseudònim.
 • En un sobre gran amb el pseudònim i nom del poema aniran:
  • El treball poètic
  • Un sobre petit que tingui escrit per fora el pseudònim i el títol de l’obra, i que contingui les següents dades: Nom, Adreça, Telèfon, e-mail.
 • La data d’admissió de poemes serà entre l’1 i el 20 d’abril de 2019. Es presentaran els treballs al Palau del Rei Moro, Secretaria ABPS, C/ D’en Bosch 10 ,(obert divendres tarda, en un altre moment si s’escau es pot deixar a la bústia)
 • El jurat estarà compost pels reconeguts poetes locals Joan Duran i Cèlia Sànchez-Mústich.
 • El jurat qualificador seleccionarà els treballs presentats que reuneixin els requisits establerts.
 • Es donaran a conèixer els cinc finalistes al vermut electropoètic el dia 27 d’Abril a les 12:00 al Palau del Rei Moro. Després del lliurament de premis i diplomes, mentre el públic gaudeix d’un vermutet i unes olives, escoltarem les lectures dels poemes premiats.
 • En cas que els premiats no assisteixin a l’acte, o en defecte d’això un representant, els premis quedaran anul·lats.
 • El primer premi es publicarà a l’Eco de Sitges, i a les xarxes socials de l’ABPS.

Ja és aquí El Fogall del 2019!

Un any més, quan ja tenim la Festa Major a tocar, arriba a les llars dels socis i sòcies de l’Agrupació un nou Fogall. La revista de cultura popular de l’entitat, que no és res més que un recull d’articles d’opinió, contes, jocs i fotos per fer bullir l’olla i passar millor els calorosos i nerviosos dies d’agost, és tot un repte qualitatiu per l’entitat. Aconseguir un ventall divers d’opinions i de temàtiques variades no és fàcil, i ha estat, novament, un dels reptes d’enguany. Som conscients de que l’edició impresa d’enguany, presentava una série d’errors que amb la versió online esperem haver solventat.

A més a més, també hi podreu trobar informacions relacionades amb l’entitat, l’entrevista al soci homenatjat l’any passat i, a les pàgines finals, el programa oficial d’actes de la Festa Major. Desitgem que en gaudiu!

CLIQUEU AQUÍ PER ACCEDIR AL FORMAT DIGITAL DE LA PUBLICACIÓ

L’ABPS fa 40 anys!

Enguany l’Agrupa celebra el seu 40è aniversari, una oportunitat per fer balanç de la feina feta i introduir noves propostes a l’entitat. Durant aquest 2018 s’aniran desvetllant els actes de celebració.

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges va néixer el 1978 amb la finalitat de conservar i recuperar la imatgeria, els balls i els entremesos del cercavila de la Festa Major de la vila de Sitges. Des de la seva fundació, l’Agrupació viu només per a això: per despertar la veu de la nostra idiosincràsia, per desvetllar el sentiment de pertinença a una terra i a una manera de conviure; per no deixar de ballar; per no fixar els ulls al futur sense abans haver estimat el passat. I per contribuir a què cada any esclati l’univers de símbols que defineix les nostres vides. Després de molts anys d’història, de treball i d’il·lusió compartida i ininterrompuda, L’Agrupació ha assolit, creiem, els objectius i les voluntats dels fundadors de l’entitat.

Enguany l’Agrupa celebra el seu 40è aniversari, una oportunitat per fer balanç de la feina feta i introduir noves propostes a l’entitat. Durant aquest 2018 s’aniran desvetllant els actes de celebració i recordarem tot el que ha viscut l’ABPS en els seus primers 40 anys de vida.

Una de les novetats d’enguany és el logo de l’aniversari, una creació conjunta d’Agustí Albors i Edgar Comas:

30707886_1890744464303521_1698071789019398442_n

Diumenge 10 de juny es presenta el cartell de les #BarraquesSitges18

Diumenge 10 de juny a les 12h farem el vermut a la presentació de les #BarraquesSitges18 amb la Platja Sant Sebastià de fons i els concerts de Suu, que ens presentarà el seu nou disc ‘Natural’, i dels sitgetans Oselznick.

Els dies 17, 18 i 19 d’agost es celebrarà un any més al Passeig de la Ribera la sisena edició de les Barraques de Sitges, l’esdeveniment de cultura gratuïta organitzat per entitats sitgetanes, entre elles l’Agrupa. Fins al moment hem descobert tres dels grups que hi actuaran (Buhos, Núria Graham i Porto Bello) però no serà fins diumenge 10 de juny a les 12h a La Torreta (Platja Sant Sebastià) que descobrirem el que resta de cartell.

A més de la presentació del disseny i de les 14 actuacions de música en viu que completaran el cartell de les Barraques, podrem gaudir dels concerts de Suu i dels sitgetans Oselznick. Suu (@tontaca13), acompanyada de la seva banda, ens presentarà el seu primer disc ‘Natural’. Si encara no l’heu escoltat entreu a les seves xarxes i descobriu-lo, és una joia! D’altra banda, Oselznick ens presentarà el seu primer single ‘Arqueòlegs’ que acaba d’estrenar recentment a les seves xarxes.

Us esperem diumenge 10 de juny, una oportunitat única de fer el vermut davant del mar, amb música en viu i amb moltes sorpreses per descobrir!

BARRAQUES_presentaciocartell

Vine a fer la catifa de Corpus de l’Agrupa!

Enguany, coincidint amb el 40è aniversari de l’entitat, l’Agrupa convida a tothom a fer la seva catifa de Corpus que estarà ubicada a un dels indrets únics de Sitges, El Racó de la Calma.

El cap de setmana del 2 i 3 de juny es celebra la festivitat del Corpus Christi i un any més els carrers i places sitgetanes s’ompliran de flors i mosaics de la mà dels veïns de la vila. El primer document referent a la celebració de la festivitat del Corpus Christi a Sitges data del 1358 i no es fins el 1814 que es documenten les primeres referències a balls populars “gegants, drach y balls” encapçalant la processó. Podeu trobar més informació del Corpus de Sitges a la web que han estrenat recentment: www.sitgescorpus.cat

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges participa del Corpus de Sitges traient els Gegants Moros i la Moixiganga a la processó i fent una de les catifes que ornamenten els carrers sitgetans. Enguany, coincidint amb el 40è aniversari de l’entitat, l’Agrupa convida a tothom a fer la seva catifa de Corpus que estarà ubicada a un dels indrets únics de Sitges, El Racó de la Calma. Per aquest motiu anima a tothom a venir el dissabte 2 de juny a de 18 a 21h al Palau del Rei Moro per preparar la flor i el diumenge 3 de juny a les 8h al Racó de la Calma per fer la catifa.34119546_1934072173304083_2719561596631252992_n

Els últims anys la catifa de l’Agrupa l’havien realitzat diferents balls de l’entitat. L’any passat, per exemple, la van el·laborar el Ball de Cintes per celebrar el seu 35è aniversari. Amb aquesta acció l’ABPS vols celebrar el seu 40è aniversari amb tot el poble de Sitges i seguir reivindicant-se com a una entitat participativa i oberta a la vila alhora que dona l’oportunitat a tothom qui vulgui de conèixer una de les tradicions més especials de Sitges des de dins.